Múa, hát và sinh hoạt đầu giờ, nét đẹp truyền thống của học sinh trường TH Ân Tường Đông