TH Ân Tường Đông - Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ, Tiết mục xuất sắc nhất