Trường TH Ân Tường Đông, Các hoạt động ngoại khóa tiêu biểu năm 2017 - 2018