Vở kịch "Ba ơi đừng đi" - Trường TH Ân Tường Đồng - Ngày hội truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn.