Báo cáo về việc đảm bảo các điều kiện chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1, năm học 2020-2021

Báo cáo về việc đảm bảo các điều kiện chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1, năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      /BC-THATĐ                Ân Tường Đông, ngày 30 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO

  Về việc đảm bảo các điều kiện chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1

Năm học 2020-2021

----------------

           Căn cứ Công văn số 25/KH-GDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021.

            Trường Tiểu học Ân Tường Đông báo cáo về việc đảm bảo các điều kiện để chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021 như sau:

 

         1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

          Các văn bản đã triển khai, ban hành chỉ đạo thực hiện CTGDPT 2018 nói chung, tổ chức dạy học đối với lớp 1 nói riêng.

- Công văn số 1767/SGDĐT-GDMN-TH ngày 12/9/2019 của Sở GD&ĐT v/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021.

- Công văn số 164/GDĐT-TH ngày 25/9/2019 của Phòng GD&ĐT v/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021.

- Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/09/2019 về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

- Công văn số 170/GDĐT-TH ngày 01/10/2019 của Phòng GD&ĐT v/v hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp TH trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ  năm học 2020-2021.

- Quyết định số 4302/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND huyện v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới trên địa bàn huyện Hoài Ân.

- Công văn số 2430/SGDĐT-GDTrH ngày 12/12/2019 của Sở GD&ĐT v/v tổ chức bồi dưỡng giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông.

- Công văn số 238/GDĐT-TH ngày 30/12/2019 của Phòng GD&ĐT v/v tổ chức bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông.

- Công văn số 17/SGDĐT-GDMN-TH ngày 03/01/2020 của Sở GD&ĐT v/v chuẩn bị thực hiện việc lựa chọn SGK lớp

1 theo CT

GDPT 2018.

- Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Công văn số 34/GDĐT-TH ngày 21/02/2020 của Phòng GD&ĐT v/v tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đánh giá SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018.

- Công văn số 52/GDĐT-TH ngày 26/3/2020 của Phòng GD&ĐT v/v hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, 2 theo Chương trình GDPT 2018.

- Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND Tỉnh Bình Định  V/V ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Công văn số 625/SGDĐT-GDMN-TH ngày 08/4/2020 của Sở GD&ĐT v/v lựa chọn SGK lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2020-2021.

- Công văn số 12/KH- PGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD&ĐT v/v triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ so73giao1 dục phổ thông đại trà trực hiện Chương trình GDPT 2018.

- Công văn số 66/GDĐT-TH ngày 17/4/2020 của Phòng GD&ĐT v/v lựa chọn SGK lớp 1 trong cơ sở GDPT năm học 2020-2021.

- Công văn số 76/GDĐT-TH ngày 24 tháng 4  năm 2020 của Phòng GD&ĐT v/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình GDPT cấp Tiểu học.

         2. Quy trình thực hiện lựa chọn sách giáo khoa:

           Các bước tiến hành thực hiện lựa chọn SGK, Kết quả lựa chọn SGK;

      Thực hiện nghiêm túc theo Công văn số 34/GDĐT-TH ngày 21/02/2020 của Phòng GD&ĐT v/v tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đánh giá SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018, kết quả đã chọn bộ sách: Cùng học và phát triển năng lực lớp 1;

          Việc niêm yết công khai kết quả lựa chọn SGK của đơn vị: niêm yết trên trang web của trường, trên bảng tin của nhà trường, thông báo trực tiếp cho phụ huynh trong ngày tuyển sinh; thông  báo qua đài truyền thanh xã và thông báo cho các trưởng thôn trong cuộc họp thường kỳ tại UBND xã;

         3. Công tác chuẩn bị CSVC, thiết bị dạy học

3.1. Số lớp và số HS lớp 1 dự kiến năm học 2020-2021

 

Số lớp 1

Số HS lớp 1

Tỷ lệ tuyển sinh

Thực hiện dạy 2 buổi/ ngày

9 buổi/tuần,

32 tiết/ tuần

10 buổi/tuần,

35 tiết/ tuần

03

79

100%

X

 

        3.2 Công tác cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất

- Sắp xếp lại  bàn ghế cho các phòng học đủ chỗ ngồi và đảm bảo theo quy định  cho học sinh lớp 1 và lộ trình xây dựng đảm bảo dạy học 2 buổi/ ngày ở các khối lớp; lắp thêm quạt, sửa hệ thống điện chiếu sáng cho các phòng học.

           - Kinh phí thực hiện hết:

        3.3. Công tác rà soát mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học

Chờ Phòng GD&ĐT mua tập trung

           - Kinh phí dự trù:

        3.4. Việc thực hiện cung ứng SGK:

        Việc cung ứng, đảm bảo 100% học sinh lớp Một có đủ SGK trước khi bắt đầu năm học mới;

Số lượng sách đăng ký: 85 bộ,  đảm bảo đủ theo số lượng học sinh lớp 1

           Số lượng sách tham khảo: 07 bộ sách giáo viên, vở bài tập…

        4. Công tác chuẩn bị về đội ngũ giáo viên

        4.1. Tập huấn, bồi dưỡng, tìm hiểu CTGDPT tổng thể, chương trình từng môn học

a) Tập huấn trực tuyến:

           Thời gian: Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 16/7/2020

Số lượng: 8

Đối tượng: CBQL, Giáo viên cơ bản, Giáo viên chuyên trách

Nội dung học tập: Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thong tổng thể, chương trình từng môn học.

Kết quả học: Đạt 8/8

b) Tập huấn trực tiếp:

           Thời gian: 21/7/2020

Số lượng: 3

Đối tượng: Giáo viên cơ bản

Nội dung học tập: Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thong tổng thể, chương trình từng môn học.

Kết quả học: Đạt 3/3

           Thời gian: 24/7/2020

Số lượng: 2

Đối tượng: Cán bộ quản lý

Nội dung học tập: Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thong tổng thể.

Kết quả học: Đạt 2/2.

      4.2. Tập huấn bồi dưỡng sử dụng SGK  Cùng học để phát triển năng lực lớp 1, năm học 2020-2021

           Thời gian: Từ ngày 15/7/2020 đến 30/7/2020

Số lượng: 9

Đối tượng: CBQL, Giáo viên cơ bản, giáo viên chuyên trách

Hình thức bồi dưỡng: Trực tuyến

Nội dung học tập: bồi dưỡng sử dụng SGK  Cùng học để phát triển năng lực lớp 1 theo từng môn học.

Kết quả học: Đạt 9/9

      4.2. Tập huấn bồi dưỡng sử dụng SGK  Cùng học để phát triển năng lực lớp 1, năm học 2020-2021

            Thời gian, số lượng, đối tượng, hình thức bồi dưỡng, nội dung học tập, kết quả học

       4.3. Dự kiến phân công giáo viên dạy lớp 1, năm học 2020-2021

 

STT

Họ và tên giáo viên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Lớp dạy, môn dạy

Kết quả bồi dưỡng sử dụng SGK

Ghi chú

1

Mai Thị Mơ

1976

ĐHSP

1A

Đạt

TTCM

2

Nguyễn Thị Giang

1969

ĐHSP

1B

Đạt

 

3

Trần Thị Thúy Huê

1970

ĐHSP

1C

Đạt

 

4

Lê Nguyễn Thánh Vi

1978

ĐHSP

Một số môn

Đạt

 

5

Nguyễn Thị Xuân Thảo

1982

ĐHSP ÂN

Hát nhạc

Đạt

 

6

Võ Ngọc Hải

1968

ĐHTDTT

GDTC

Đạt

 

7

Lê Thị Ánh Tuyên

1980

ĐHSPMT

Mỹ thuật

Đạt

 

8

Phan Khắc Đáp

1985

ĐHSP NN

Tiếng Anh

Đạt

PTTCM

 

Trên đây là báo cáo về việc đảm bảo các điều kiện để chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Ân Tường Đông./.

Nơi nhận:                                                                                           

- Phòng GD&ĐT;

- CBQL, GV, NV;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Lý Hòa Lợi