Kế hoạch về phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 trong nhà trường

Kế hoạch về phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 trong nhà trường

       PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:      /KH-THATĐ                                           Ân Tường Đông, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

về phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 trong nhà trường

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-PGD&ĐT, ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Hoài Ân về Kế hoạch phòng chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020;

          Căn cứ tình hình thực tế và Kế hoạch năm học 2019- 2020, Trường Tiểu học Ân Tường  Đông xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 để tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG.

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ.

          1. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

          2. Phối hợp với ngành Y tế xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

          3. Triến khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại nhà trường, đảm bảo các điêu kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

III. CÁC TIÊU CHÍ CHÍNH.

          - 100% học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyên thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

          - 100% trẻ em, học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong các nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.

          - 100% cơ sở giáo dục phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường họp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

          - 100% cơ sở giáo dục đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phấm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong  nhà trường.

IV. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.

1. Phạm vi áp dụng.

          - Trường Tiểu học Ân Tường Đông.

          - Thời gian áp dụng từ tháng 02 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.

2. Đối tượng áp dụng.

          Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường.

V. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YỂU.

1. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân trong nhà trường.

          a. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 03/CT- UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đáp úng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây trên địa bàn tỉnh Bình Định; Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học; Kế hoạch số 51/KH-BGDĐT ngày 31/01/2020 của Bộ GD&ĐT về hành động của ngành Giáo dục trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020; Công văn số 596/ƯBND-VX ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020; Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU ngày 05/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện Hoài Ân về ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên điah bàn huyện Hoài Ân và Kế hoạch của Ngành để cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, trẻ em, học sinh, học viên nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

          b. Đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông ở địa phương; phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông do Sở Y tế cung cấp, sử dụng có hiệu quả tờ rơi và áp phích hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong các cơ sở giáo dục (theo Công văn số 164/SGDĐT-GDTrH ngày 05/02/2020 của Sở GD&ĐT); tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, các chiến dịch, sự kiện truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường truyền thông trực tiếp đến các đối tượng, vùng miền có nhiều khó khăn về chăm sóc sức khỏe như vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiếu số...

          - Tiếp tục duy trì và thực hiện Công văn số 137/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2020 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân trong các cơ sở giáo dục.

          c. Hướng dẫn học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng đế phòng bệnh viêm phối; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

         d. Phát huy mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em, học sinh trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

          đ) Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Tổ chức, chỉ đạo điều hành.

          a. Củng cố, duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo y tế trường học (YTTH) các cấp, Ban chăm sóc sức khỏe học sinh đế nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo triến khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại địa phương và trong nhà trường.

          b. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban.

          c. Củng cố trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế của nhà trường, phù họp với điều kiện thực tiễn nhà trường nhưng đảm bảo được việc ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh.

          d. Tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đấy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với trẻ em, học sinh.

           đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động chữ thập đỏ trong trường học đảm bảo thích ứng với các tình huống về dịch bệnh trong  nhà trường.

          e. Lập kế hoạch và tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh tật, của cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, trẻ em, học sinh.

         g. Xây dựng phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân có thế xảy ra trong nhà trường.

Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường họp bệnh trong trường học

          - Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trình cấp có thấm quyền phê duyệt; phôi họp với ngành Y tê triên khai các hoạt động phòng chông dịch trong trường học tại địa phương.

          - Phối họp chặt chẽ với trạm y tế xã và các ban ngành có liên quan theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra tại Trung Quốc.

          - Phối hợp với Trung tâm Y tế và cơ quan chức năng tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biếu hiện nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra.

          - Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong  nhà trường. Đấy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin đế cán bộ, nhà giáo, học sinh không chủ quan, không hoang mang lo lắng.

Phối hợp chặt chẽ với trạm Y tế địa xã và các ban ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống khi có dịch xảy ra.

        - Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về UBND huyện và về Phòng GD&ĐT để xử trí.

Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học

          - Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh, trong nhà trường họp hàng tuần đột xuất, phối họp tích cực với trạm Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

          - Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra.

          - Phối họp với Trạm Y tế triến khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường họp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc.

          - Phối họp tích cực với ngành Y tế xử lý triệt để các ổ dịch.

        - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh không hoang mang lo lắng; phối họp với Trạm Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

          - Thực hiện báo cáo theo quy định.

Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học

          - Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh trong nhà trường; họp hàng ngày hoặc đột xuất để phối họp tích cực với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học trên địa bàn.

          - Phối họp với ngành Y tế khoanh vùng dịch và xin ý kiến cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, nhà giáo và học sinh khi có dịch.

          - Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham mưu cho UBND xã, Phòng GD&ĐT các biện pháp phòng chống dịch để nhận được sự chỉ đạo kịp thời.

          - Phối hợp với ngành Y tế giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra trong trường học.

          - Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường họp tiếp xúc.

          - Phối họp với ngành Y tế tổ chức thường trực, phòng, chống dịch trong Nhà trường.

          - Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáọ phòng chống dịch cho phù họp có nguy cơ xảy ra, thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh không hoang mang lo lắng; phối họp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

          - Phối, họp với ngành Y tế và các ban, ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống trong trường họp dịch bùng phát lan rộng trong nhà trường.

          - Tổ chức các đoàn kiếm tra tại các cơ sở giáo dục.

          - Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về UBND huyện, Sở GD&ĐT để có phương án xử lý.

3. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh y tế trường học.

          a. Phối hợp với Trạm Y tế hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học; tố chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thế, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

          b. Phổi họp với các ban ngành và tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, triển khai các nội dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

4. Công tác kiểm tra.

          Tổ chức các  kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện vệ sinh cá nhân ở các lớp.

5. Truyền thông giáo dục sức khỏe.

          - Thông báo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày của trường trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương, các trang tin điện tử.

          - Chỉ đạo các hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch, phổ biến các biện pháp phòng, chống thông thường, tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng, hạn chế đi đến các vùng có ổ dịch... để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người dân có kiến thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, không hoang mang hoặc chủ quan.

         - Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, tuyệt đối không được đưa tin giả, sai sự thật lên các trang mạng xã hội; trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

          - Tuyên truyền trực tiếp (tờ rơi, phát thanh) cho các đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

          1. Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của nhà trường, xây dựng kế hoạch và các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp nCoV.

      2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tăng cường kiểm tra, giám sát dịch, bệnh viêm đường hô hấp nCoV trong nhà trường.

         2.1. Hiệu trưởng: Chiệu trách nhiệm chung về công tác phòng, chống dịch trong nhà trường; phối hợp với trạm y tế xã trong công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường và báo cáo cho cấp trên về tinh hình dịch bệnh của nhà trường.

         2.2. Phó hiệu trưởng:Điều hành và kiểm tra thường xuyên tình hình dịch bệnh của nhà trường hàng ngày, tổ chức triển khai kế hoạch và cùng giáo viên thực hiện.

          2.3. Chủ tịch Công đoàn phối hợp với phó hiệu trưởng thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ giáo viên và giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh trong nhà trường.

          2.4. Giáo viên Tổng phụ trách trực tiếp thực hiện công tác truyền thông cho học sinh và phối hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm quản lý, triển khai việc rửa tay bằng xà phòng hàng ngày của học sinh, giám sát tình hình dịch bệnh của học sinh.

          2.5. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn: thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh của học sinh hàng ngày, hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đúng cách và 6 bước rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy và thường xuyên tổ chức cho học sinh rửa tay trước khi cho vào lớp.

          Thông báo cho phụ huynh tình hình sức khỏe của học sinh ở trường, tuyên truyền cho phụ huynh việc chăm sóc vệ sinh cho học sinh ở nhà và mua khẩu trang cho học sinh đến trường.

          2.6. Bộ phận Văn phòng chuẩn bị các vật tư y tế (xà phòng, cồn …) và lắp dựng thêm một số vòi nước để đủ cho học sinh thực hiện rửa tay trước khi vào lớp.

          - Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã về công tác phòng chống dịch bệnh.

            Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch trên thực tế./.

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG              

- BCĐ Xã;

- Lãnh đạo trường;

- Các bộ phận;

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy;

- Lưu:VT,