QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi của trường Tiểu học Ân Tường Đông

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy chế Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi của trường Tiểu học Ân Tường Đông.

 

              PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH ÂN TƯỜNG ĐÔNG                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        

       Số:       /QĐ- THATĐ                                                                      Ân Tường Đông, ngày 31  tháng 12 năm 2020

 

  QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi,

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi của trường Tiểu học Ân Tường Đông

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG

 

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 ban hành kèm theo Điều lệ trường Tiểu học quy định chức năng, quyền hạn Hiệu trưởng;

Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 12 năm 2019 quy định về việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT;

            Căn cứ tình hình thực tế đơn vị,

 

                                                                                         QUYẾT ĐỊNH:

 

      Điều 1.  Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi của trường Tiểu học Ân Tường Đông. 

      Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Điều 3. Văn phòng, chuyên môn, các bộ phận liên quan và tất cả viên chức trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                            

-Như Điều 3;

-Lưu: VT.

 

 

 

 

         PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG TH ÂN TƯỜNG ĐÔNG                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                      

QUY CHẾ

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

          ( Kèm theo Qyết định      / QĐ – THATĐ ngày 31 tháng 12 năm 2020)

 

 

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            1. Quy định này quy định về Hội thi giáo viên dạy, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi  bao gồm: Nội dung, tiêu chuẩn, hồ sơ tham dự Hội thi; thẩm quyền tổ chức Hội thi, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi; tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; đánh giá và kết quả công nhận danh hiệu, xếp giải.

2. Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ viên chức của Trường Tiểu học Ân Tường Đông, trong công tác tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

Điều 2. Mục đích và nguyên tắc của Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

            1. Mục đích Hội thi:

Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn Ngành;

Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;

Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên.

2. Nguyên tắc của Hội thi:

Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;

Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;

Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

Chương 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tổ chức, chu kỳ và đối tượng tham dự Hội thi

Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường  được tổ chức theo chu kỳ 02 năm một lần, do nhà trường tổ chức.

Tham dự Hội thi là giáo viên đang làm việc tại trường Tiểu học Ân Tường Đông;

Số lượng giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi do hiệu trưởng trường quy định.

Điều 4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học do hiệu trưởng quyết định theo phân cấp quản lý đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng học tập của học sinh.

          Điều 5. Nội dung, tiêu chuẩn tham dự Hội thi

1. Nội dung thi:

a) Giáo viên dạy giỏi

* Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của giáo viên tại trường.

* Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.

b) Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi:

Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại nơi giáo viên đang làm việc.

Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi.

2. Tiêu chuẩn tham dự Hội thi:

a) Giáo viên dạy giỏi:

Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;

            b) Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí tại Tiêu chuẩn 3 (Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục) và Tiêu chuẩn 4 (Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phố thông đạt mức tốt;

Điều 6: Hồ sơ tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

Hồ sơ tham dự Hội thi gồm:

- Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (bao gồm kết quả đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng xác thực) theo điểm b mục 1, 2 của  Điều 5 của Quy định này kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp người học có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm lóp;

 - Kế hoạch giảng dạy của một bài dạy tại thời điểm dự thi;

 - Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy hoặc công tác chủ nhiệm;

Điều 7:  Thẩm quyền tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường do nhà trường tổ chức.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm ban hành nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi cấp trường, thành lập Ban Tổ chức, thành lập Ban Giám khảo theo quy định.

Thông báo kế hoạch tổ chức đến giáo viên ít nhất 01 tháng trước thời điểm diễn ra Hội thi.

Chậm nhất sau 05 ngày làm việc có báo cáo kết quả Hội thi về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

Điều 8: Thẩm quyền thành lập Ban tổ chức Hội thi và quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban Tổ chức, gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên.

 1. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi:

Xây dựng kế hoạch chi tiết, nội quy của Hội thi đảm bảo phù họp với thực tiễn địa phương và đúng quy định của Quy định này;

Kiểm tra hồ sơ của giáo viên tham dự Hội thi; chuẩn bị địa điếm, trang thiết bị phục vụ, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho Hội thi;

Tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định;

Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi; thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý theo quy định và các nhiệm vụ khác liên quan.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi

Điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi, ra quyết định thành lập Ban Giám khảo, chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Hội thi.

3. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám khảo Hội thi

a) Ban Giám khảo có: Trưởng Ban Giám khảo; Phó trưởng Ban Giám khảo và các thành viên khác, số lượng thành viên là số lẻ.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám khảo: Dự giờ, trao đổi, nhận xét và đánh giá tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên;

Dự phần trình bày biện pháp, trao đổi, nhận xét và đánh giá kết quả trình bày biện pháp đã thực hiện trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp;

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Giám khảo:

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chịu trách nhiệm tố chức, kiếm tra đôn đốc toàn bộ các hoạt động chấm thi theo kế hoạch của Ban Tổ chức;

Liên hệ thường xuyên với Trưởng Ban Tổ chức Hội thi để giải quyết các vấn đề phát sinh.

          Điều 9: Một số quy định trong Hội thi

Mỗi giáo viên tham gia  qua vòng 1 (báo cáo biện pháp) được công nhận đạt mới được dự thi vòng 2 (thực hành tiết dạy).

1. Phần báo cáo biện pháp (vòng 1)

Biện pháp được áp dụng hiệu quả lần đầu và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

Giáo viên có thể sử dụng trình chiếu qua máy tính, và ti vi hoặc bảng tương tác để minh họa thêm biện pháp đã thực hiện có hiệu quả.

2. Phần thi tiết dạy (vòng 2)

a) Hội thi giáo viên dạy giỏi

Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tố chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

b) Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

Tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lóp đó. Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử) tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

          4. Nội quy

          a) Giáo viên tham gia Hội thi

- Tham dự khai mạc và bế mạc hội thi đầy đủ, đúng giờ.

          - Giáo viên dự thi phải giảng bài theo đúng bài do BTC quy định trong PPCT của môn học.

          - Không được xem người khác dạy.  Không được có người hỗ trợ khi dạy.

          - Được sử dụng các thiết bị hiện đại theo khả năng của mình.

          - Được bày tỏ ý tưởng xây dựng kế hoạch dạy học cùng giám khảo.

          - Trang phục nam áo sơ mi đóng thùng thắt cavac; nữ áo dài

- Trong thời gian thi không được phép sử dụng điện thoại.

            2. Đối với giám khảo

          - Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng, làm việc khách quan có tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy chế hội thi. Không được nghe điện thoại, làm việc riêng trong khi làm việc.

         - Trang phục đảm bảo tính sư phạm

         - Làm việc khách quan vô tư.

           - Cuối buổi thu giáo án, phiếu dự giờ niêm phong, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi nhưng không được thông báo kết quả chung. 

Điều 10: Đánh giá các nội dung và kết quả Hội thi

1. Thang điểm đánh giá là thang điểm 20 cho từng nội dung.

2. Cách đánh giá:

Đối với phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục:

Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành. Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

Phần trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá.

Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy; công tác chủ nhiệm lớp: Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất đánh giá.

Lưu ý:

 Điểm của mỗi nội dung thi được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

 Điểm thi của mỗi giáo viên dự thi là tổng cộng điểm của 02 nội dung trên;
tối đa là 40,0 điểm.

 Điểm chấm: Nếu giữa 03 giám khảo lệch từ 1,0 điểm trở xuống thì lấy trung bình cộng, nếu lệch trên 1,0 điểm thì Trưởng ban quyết định kết quả cuối cùng.

3. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:

Phần trình bày biện pháp được đánh giá 2 mức : Đạt và chưa đạt .

Phần trình bày biện pháp mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lóp của cá nhân nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của trẻ em, học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.

Phần thực hành tiết dạy: được đánh giá tiết dạy theo 4 mức: Giỏi, Khá, đạt yêu cầu, chưa đạt yêu cầu ( kèm theo số điểm cho từng loại)

Điều 11: Công nhận, xếp giải, khen thưởng

1. Công nhận Giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường.

 Giáo viên có kết quả dự thi Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, và còn lại đánh giá loại khá; Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

2. Xếp giải:

Giải Nhất: Giáo viên có điểm thi từ 38,0 điểm đến 40,0 điểm.

Giải Nhì: Giáo viên có điểm thi từ 36,0 điểm đến dưới 38,0 điểm.

Giải Ba: Giáo viên có điểm thi từ 34,0 điểm đến dưới 36,0 điểm.

Giải Khuyến khích: Các trường hợp còn lại.

3. Kinh phí tổ chức Hội thi

Thực hiện theo Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định về  mức chi cho các kỳ thi học sinh giỏi, cán bộ quản lý giỏi, giáo viên dạy giỏi, Hội thi thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng, GDQP-AN và các hội thi khác của Ngành Giáo dục và Đào tạo;

4. Kinh phí khen thưởng

Thực hiện theo Quyết định số 862/QĐ-UB ngày 30/9/2003 của UBND huyện Hoài Ân về việc phê duyệt các mức chi cho các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi và các Hội thi khác của Ngành Giáo dục - Đào tạo.

Kết quả Hội thi được công bố tại buổi tổng kết Hội thi và được gửi đến các đơn vị dự thi.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế.

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch; ra quyết định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo hội thi, quyết định công nhận, khen thưởng; chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phó hiệu trưởng đôn đốc; hoàn thiện hồ sơ đánh giá, công nhận đưa vào lưu trữ và báo cáo kết quả Hội thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo

Các Tổ trưởng tổ chuyên môn đăng ký và hổ trợ giáo viên tham gia trước khi vào thi.

Điều 13. Trách nhiệm phổ biến, đôn đốc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện quy chế

Giao các Tổ trưởng tổ chuyên môn triển khai, đôn đốc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện quy chế làm việc của viên chức cho Hiệu trưởng;

Viên chức trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này. Các cá nhân vi phạm quy chế sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật;

          Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, nếu có vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, bộ phận chuyên môn, cá nhân có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng để xem xét đưa ra hội đồng sư phạm bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

  

 

 

Bài viết liên quan