Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021 – 2022 trường TH Ân Tường Đông

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021 – 2022 trường TH Ân Tường Đông

PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN
TRƯỜNG TH ÂN TƯỜNG ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:      /TB-THATĐÂn Tường Đông, ngày 18 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO

 Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức

Năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021-2022 tại cuộc họp ngày 17/5/2022. Trường Tiểu học Ân Tường Đông thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

Tổng số viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của thủ trưởng đơn vị:  25/27 (riêng 02 viên chức quản lý do cấp có thẩm quyền trực tiếp đánh giá).

Kết quả đánh giá và phân loại loại cụ thể:

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:              18

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:                       06

3. Hoàn thành nhiệm vụ:                             00

4. Không hoàn thành nhiệm vụ:       

5. Không đánh giá:                                      01

(Có danh sách kèm theo)

Trên đây là kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Ân Tường Đông. Nếu viên chức và người lao động không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì trực tiếp kiến nghị với Lãnh đạo nhà trường để xem xét và giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT

                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          (đã ký)

  

                                                                Lý Hòa Lợi


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI ÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG

___________________

 

DANH SÁCH TỔNG HỌP

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm học 2021-2022

(Kèm theo Thông báo số    /TB-THATĐ ngày 18 /5 /2022)

 

Số TT

 

Họ và tên

Chức vụ, chức danh công tác

Mức độ phân loại đánh giá

 

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

I

VIÊN CHỨC

 

1

2

1

1

 

1

Nguyễn Thị Thanh Vị

Kế toán

x

 

 

 

 

2

Đặng Thị Giao

Giáo viên

x

 

 

 

 

3

Mai Thị Mơ

Giáo viên

x

 

 

 

 

4

Lê Nguyễn Thánh Vi

Giáo viên

x

 

 

 

 

5

Bùi Thị Thắm

Giáo viên

x

 

 

 

 

6

Trần Thị Thúy Huê

Giáo viên

x

 

 

 

 

7

Nguyễn Thị Xuân Thảo

Giáo viên

x

 

 

 

 

8

Võ Ngọc Hải

Giáo viên

x

 

 

 

 

9

Lê Thị Mai Sương

Giáo viên

x

 

 

 

 

10

Lê Văn Giáo

Giáo viên

 

x

 

 

 

11

Trần Thị Xuân Lan

Giáo viên

x

 

 

 

 

12

Lê Thị Ánh Tuyên

Giáo viên

x

 

 

 

 

13

Huỳnh Đình Ái

Giáo viên

 

x

 

 

 

14

Trần Ngọc Ẩn

Giáo viên

 

x

 

 

 

15

Lưu Trí Ân

Giáo viên

 

x

 

 

 

16

Lê Trung Tín

Giáo viên

x

 

 

 

 

17

Huỳnh Văn Bường

Giáo viên

x

 

 

 

 

18

Phan Khắc Đáp

Giáo viên

x

 

 

 

 

19

Nguyễn Thị Giang

Giáo viên

x

 

 

 

 

20

Trần Phương Thảo

Giáo viên

x

 

 

 

 

21

Tướng Hồng Vũ

Thư viện

x

 

 

 

 

22

Ngô Thị Quy

Giáo viên

 

x

 

 

 

23

Phú Văn Thanh

Giáo viên

x

 

 

 

 

24

Trần Thị Điệp

Y tế- TQ

 

 

 

 

Không xếp loại

II

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Phú Xuân

 

 

x

 

 

HĐ NĐ68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

18

06

 

 

 

 

Bài viết liên quan