Thông báo về việc công khai thực hiện chọn sách lớp 1 năm học 2020-2021

Thông báo về việc công khai thực hiện chọn sách lớp 1 năm học 2020-2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI ÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG

Số:      /TB-THATĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ân Tường Đông, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc công khai thực hiện chọn sách lớp 1 năm học 2020-2021

 

 

        Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

        Căn cứ Công văn số 625/SGDĐT- GDMN-TH, ngày 08 tháng 4 năm 2020  của Sở Giáo dục & Đào tạo về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2020-2021; công văn số 66/GDĐT-TH ngày 17 tháng 04 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Hoài Ân về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2020-2021;

        Căn cứ kết quả kiểm tra việc tổ chức lựa chon sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 của Phòng GD&ĐT Hoài Ân vào ngày 13 tháng 5 năm 2020;

        Trường Tiểu học Ân Tường Đông thông báo cho tất cả phụ huynh học sinh và nhân dân trong xã về việc chọn lựa sách giáo khoa Lớp 1 thực hiện trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

        Năm học 2020-2021 trường Tiểu học Ân Tường Đông  áp dụng thực hiện giảng dạy chương trình của bộ sách Lớp 1“ Cùng học để phát triển năng lực”  do nhà Xuất bản giáo dục phát hành cụ thể:

TT

Tên sách

Tên tác giả

Tên bộ sách

Nhà xuất bản

1.

Tiếng Việt 1

Nguyễn Thị Hạnh

(Chủ biên)

Cùng học để phát triển năng lực

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2.

Toán 1

Đinh Thế Lục 

(Tổng Chủ biên)

Cùng học để phát triển năng lực

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3.

Đạo đức 1

Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

(Tổng Chủ biên)

Cùng học để phát triển năng lực

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

4.

Tự nhiên và Xã hội 1

Nguyễn Hữu Đĩnh 

(Tổng Chủ biên)

Cùng học để phát triển năng lực

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

5.

Giáo dục Thể chất 1

Hồ Đắc Sơn 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Cùng học để phát triển năng lực

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6.

Âm nhạc 1

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Cùng học để phát triển năng lực

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

7.

Mĩ thuật 1

Đoàn Thị Mỹ Hươn

(Tổng Chbiên)

Cùng học để phát triển năng lực

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8.

Hoạt động trải nghiệm 1

Lưu Thu Thủy 

(Tổng Chủ biên)

Cùng học để phát triển năng lực

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9.

Tiếng Anh 1 (I-learn Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(Chủ biên)

 

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

          Đề nghị quý phụ huynh và nhân dân trong xã không mua sách nhà xuất bản khác; mọi thắc mắc xin liên hệ với Thầy Điệp số điện thoại 0974530682.

 

                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG            

Nơi nhận:                                                           

-Đài truyền thanh xã;

-Niêm yết;

-Lưu VP.