Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch số 36/KHKT - GDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân về Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2019-2020; 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020 của đơn vị, Trường Tiểu học Ân Tường Đông xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

 PHÒNG  GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HOÀI ÂN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG               Độc - lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số :      /KH – THATĐ                         Ân Tường Đông, ngày 27  tháng 9  năm 2019

KẾ HOẠCH

Công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020

 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KHKT - GDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân về Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020 của đơn vị, Trường Tiểu học Ân Tường Đông xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản của cơ quan cấp trên, đặc biết là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân;

- Nắm bắt tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và các chính sách, pháp luật khác có liên quan đối với cấp quản lý của đơn vị, trách nhiệm người đứng đầu. Phát hiện những sai sót trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biện pháp khắc phục kịp thời; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm.

- Hướng dẫn, giúp đỡ các nhà giáo thực hiện đúng qui định của pháp luật và nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; phát huy nhân tố tích cực, hạn chế những tồn tại, thiếu sót, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác quản lý và duy trì kỷ cương nề nếp hoạt động của  đơn vị trường học và nhà giáo thuộc quyền quản lý của trường.

- Giúp cho cán bộ quản lý đánh giá đúng các ưu điểm và khuyết điểm của từng bộ phận, cá nhân để kịp thời phát huy các ưu điểm và khắc phục những hạn chế thiếu sót nhằm tăng cường hoạt động tự kiểm tra, tự bồi dưỡng một cách thiết thực và bổ ích; có cơ sở để thực hiện công tác đánh giá, xếp loại khen thưởng kỷ luật, đánh giá đúng người đúng việc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; của nhà nước các hoạt động giáo dục của đơn vị, đảm bảo nội quy, quy chế theo quy định.

2. Yêu cầu

- Kiếm tra có trọng tâm, trọng điếm công tác quản lý nhà nước, việc thực thi chấp hành pháp luật trong ngành, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của các bộ phận có dấu hiệu vi phạm; những vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Hoạt động kiểm tra phải tuân theo pháp luật; đúng nội dung, đúng kế hoạch, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

- Tổ chức kiểm tra đúng thẩm quyền, không bao che hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.

- Tổ chức điều chỉnh sau kiểm tra một cách nghiêm túc, kịp thời. Thực hiện các báo cáo kịp thời chính xác, lưu trữ đầy đủ hồ sơ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung kiểm tra nội bộ

Trong năm học 2019-2020 nhà trường tiến hành kiểm tra cá nội dung sau:

Kiểm tra Hoạt động công tác Đội; kiểm tra đạo đức nhà giáo; An toàn trường học; Công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; Kiểm tra việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có khi lên lớp của giáo viên;

2. Kế hoạch kiểm tra nội bộ.

2.1. Công tác tổ chức

            - Tố chức xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra năm học 2019-2020 theo quy định tại Công văn số 1759/SGDDT-TTr ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quy trình và mẫu biếu công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ áp dụng từ năm học 2018-2019 và Công văn sổ 36/KHKT- GD&ĐT, ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Hoài Ân về Kế hoạch công tác kiểm tra  năm học 2019-2020 và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan;

           - Thực hiện kế hoạch kiểm tra đối với các các bộ phận, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy trình, thủ tục hướng dẫn tại Công văn số 186/GDDT-CM ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân về việc hướng dẫn quy trình và mẫu biểu công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ áp dụng từ năm học 2018-2019.

2.2. Phân công nhiệm vụ

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

Lý Hoà Lợi

Trưởng ban

Phụ trách chung.

02

Hoàng Ngọc Điệp  

Phó ban

Thực hiện công tác kiểm tra theo phân công. Lưu trữ hồ sơ thanh tra.

03

Nguyễn Thị Thanh Vị

Thành viên

Thư ký

04

Đặng Thị Giao

Thành viên

Tham gia công tác kiểm tra

05

Bùi Thị Thắm

Thành viên

Tham gia công tác kiểm tra

06

Lê Thị Mai Sương

Thành viên

Tham gia công tác kiểm tra

07

Lưu Trí Ân

Thành viên

Tham gia công tác kiểm tra

08

Mai Thị Mơ 

Thành viên

Tham gia công tác kiểm tra

09

Trần Ngọc Ẩn

Thành viên

Kiểm tra giám sát hoạt động nhà trường

           

2.3. Hoạt động công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường

- Căn cứ Công văn số 1759/SGDDT-TTr ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quy trình và mẫu biêu công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ áp dụng từ năm học 2018-2019; công văn số 186/GDĐT-CM, ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Hoài Ân về việc hướng dẫn quy trình và mẫu biếu công tác kiếm tra nội bộ để thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.

- Thực hiện công tác kiểm tra theo đúng đối tượng và nội dung kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ

- Tiến hành tư vấn thúc đẩy trong quá trình kiểm tra, đề xuất các biện pháp xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm

          

Đối tượng kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Thời hạn kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

Giáo viên Tổng phụ trách

Hoạt động công tác Đội

 29/10/2019

 1 ngày

Ban kiểm tra

 

 

Tất cả cán bộ, giáo viên

 Kiểm tra đạo đức nhà giáo

03-04/12/2019

 2 ngày

Ban kiểm tra

Công Đoàn

 

Tất cả  giáo viên trực tiếp giảng dạy

Công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh;

04-05/02/2020

 2 ngày

Ban kiểm tra

 

 

Giáo viên khối 5

Kiếm tra việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có khi lên lớp của giáo viên;

26/3/2020

 1 ngày

Ban kiểm tra

 

 

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Biện pháp thực hiện:

Kiện toàn ban thanh tra nhà trường, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho  giáo viên cốt cán để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng 9/2019.

Xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra trường học trình lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo duyệt và triển khai kế hoạch kiểm tra đến từng tổ chuyên môn và đối tượng được kiểm tra trước ngày 01/10/2019. Trên cơ sở đó ra quyết định và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng và tổ chức thực hiện các nội dung đã đề ra.

Công khai Kế hoạch kiểm tra năm học 2019-2020 tại đơn vị và công khai trên Website của trường.

Cấp phát đầy đủ các biểu mẫu theo yêu cầu công tác kiểm tra trường học cho các tổ chuyên môn để thực hiện; lập sổ theo dõi kết quả kiểm tra từng năm học và lưu trữ hồ sơ đúng theo quy định.

Sau mỗi cuộc kiểm tra, mỗi học kỳ phải tổng hợp và đánh giá kết quả nêu lên những hạn chế, thiếu sót chưa làm được để rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời, đồng thời quản lý và lưu trữ hồ sơ kiểm tra theo đúng qui định.

1. Hiệu trưởng

Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra, kiếm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin tài liệu cung cấp.

Thực hiện yêu cầu, kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra, kết luận thanh tra, kiểm tra. Quyết định xử lý sau thanh tra của cơ quan nhà nước có thấm quyền và quyết định xử lý sau kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân.

Phối hợp với BCH Công đoàn tạo điều kiện để Ban thanh tra nhân dân trường giám sát các hoạt động để kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo trong nhà trường không để tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Cuối HKI tổ chức sơ kết công tác kiểm tra nội bộ để  đánh giá kết quả đạt được và xây dựng kế hoạch, giải pháp cho học kỳ II. Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra vào cuối năm học rút kinh nghiệm cho năm học sau.

2. Phó Hiệu trưởng

Quản lý hồ sơ kiểm tra nội bộ theo quy định

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo đúng thời gian và đúng mẫu cho Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân.

3. Các mốc thời gian báo cáo

Ngày 05 tháng 01 năm 2020 sơ kết công tác kiểm tra, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân.

Ngày 25 tháng 5 năm 2020 tổng kết, báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ cho Phòng GD&ĐT Hoài Ân.

 

Trên đây Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019- 2020 của trường Tiểu học Ân Tường Đông, kính báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.

 

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

                        - Phòng GD (báo cáo);

                        - UB xã (báo cáo);

                        - Các bộ phận (thực hiện);

                        - Lưu VP. 09b

 

              DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC