QUYẾT ĐỊNH: Về việc kiện toàn Ban Vận động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trường Tiểu học Ân Tường Đông

QUYẾT ĐỊNH: Về việc kiện toàn Ban Vận động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trường Tiểu học Ân Tường Đông

PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15/QĐ - THATĐÂn Tường Đông, ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

        QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Vận động thực hiện công tác phòng, chống

dịch bệnh Covid-19, Trường Tiểu học Ân Tường Đông

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG

 

          Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 ban hành kèm theo Điều lệ trường Tiểu học quy định nhiệm vụ, quyền hạn Hiệu trưởng;

          Căn cứ Kế hoạch 29/KH-GDĐT, ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-HU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

          Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ Văn  phòng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Kiện toàn Ban Vận động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Tiểu học Ân Tường Đông gồm các ông, bà có tên và giữ chức vụ sau: (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Ban Vận động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có nhiệm vụ tham mưu lập kế hoạch giúp Hiệu Trưởng chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

          Điều 3. Bộ phận Văn phòng, Kế toán, các bộ phận có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này kể từ ngày ký./.

 

            Nơi nhận:      

            - Như Điều 3;

            - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Lý Hòa Lợi

 

 

 

 

DANH SÁCH

BAN VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN  PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

(Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-THATĐ, ngày 23/8/2021 của Hiệu trưởng)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ Ban chỉ đạo

Ghi chú

1

Lý Hoà Lợi

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Hoàng Ngọc Điệp

Phó Hiệu trưởng

Phó ban

 

3

Huỳnh Văn Bường

Chủ tịch Công đoàn

Phó ban

Mời

4

Nguyễn Thị Thanh Vị

Văn phòng – Kế toán

Thành viên

 

5

Phú Văn Thanh

Giáo viên Tổng phụ trách

Thành viên

 

6

Bùi Thị Thắm

Tổ trưởng Tổ CM Khối 1,2, CT

Thành viên

 

7

Lê Trung Tín

Tổ trưởng Tổ CM Khối 3,4,5

Thành viên

 

8

Mai Thị Mơ

Tổ phó Tổ CM Khối 1,2, CT

Thành viên

 

9

Lê Thị Mai Sương

Tổ phó Tổ CM Khối 3,4,5

Thành viên

 

 

 Danh sách này có 09 người

 

PHÂN CÔNG BAN VẬN ĐỘNG

              THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ thực hiện

Ghi chú

1

Lý Hoà Lợi

Trưởng ban

Phụ trách chung

 

2

Hoàng Ngọc Điệp

Phó ban

Thường trực, triển khai đôn đốc nhắc nhở viên chức và người lao động thực hiện.

 

3

Huỳnh Văn Bường

Phó ban

Tuyên truyền cho viên chức và người lao động, giám sát việc thực hiện.

 

4

Nguyễn Thị Thanh Vị

Thành viên

Tổng hợp, báo cáo, chuẩn bị các điều kiện phục vụ phòng chống dịch.

 

5

Phú Văn Thanh

Thành viên

Tuyên truyền cho học sinh; đôn đốc, kiểm tra và nhắc nhở học sinh thực hiện.

 

6

Bùi Thị Thắm

Thành viên

Tuyên truyền, kiểm tra,  đôn đốc cho học sinh khối 1,2 thực hiện.

 

7

Lê Trung Tín

Thành viên

Tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc cho học sinh khối 3,4,5 thực hiện

 

8

Mai Thị Mơ

Thành viên

Tuyên truyền cho học sinh khối 1,2 và đôn đốc thực hiện

 

9

Lê Thị Mai Sương

Thành viên

Tuyên truyền cho học sinh khối 3,4,5  và đôn đốc thực hiện

 

 

Bài viết liên quan