TỜ TRÌNH Về việc xin vận động kinh phí tài trợ khoan giếng lấy nước sinh hoạt tặng trường TH Ân Tường Đông.

TỜ TRÌNH Về việc xin vận động kinh phí tài trợ khoan giếng lấy nước sinh hoạt tặng trường TH Ân Tường Đông.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI ÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:       /TTr- THATĐ                                                                 Ân Tường Đông, ngày 29  tháng 4  năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc xin vận động kinh phí tài trợ khoan giếng lấy nước sinh hoạt  tặng trường TH Ân Tường Đông.

 

 

Kính gởi: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hoài Ân

Căn cứ Công văn số 2193/SGDĐT-KHTC, ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện nội dung về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Thực hiện Công văn số 741/SGDĐT-GDTrH, ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện chương trình dạy học và tổ chức dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học và Công văn số 746/SGDĐT-GDTrH, ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn  cho học sinh đi học trở lại  và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong nhà trường;

Căn cứ nội dung cuộc họp giữa lãnh đạo nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh tình hình về nguồn nước sử dụng tại trường và điều kiện cơ sở vật chất  của nhà trường trong ngày 28 tháng 4 năm 2020.

Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất phương án phối hợp  khoan một giếng  để lấy nước phục vụ sinh hoạt cho học sinh và giáo viên toàn trường với hình thức vận  động kinh phí tự nguyện của cha mẹ học sinh cụ thể như sau:

1. Nội dung công việc:

Khoan giếng  chưa lắp đặt hệ thống máy bơm và hệ thống dẫn nước.

2. Địa điểm:

Tại điểm chính trường Tiểu học Ân Tường Đông

3. Thời gian: Thời gian huy động kinh phí và hoàn thành trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 (trong tháng 5/2020)

4.  Đối tượng vận động:

Các doanh nghiệp, các tổ chức, hội viên Hội Cha mẹ học sinh và cán bộ, viên chức toàn trường.

Đối tượng không huy động: học sinh con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh; học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ đang sống với ông, bà; học sinh khuyết tật.

5. Bộ phận thực hiện: Ban đại diện Cha mẹ học sinh

Đề nghị Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hoài Ân xem xét, tạo điều kiện để nhà trường và Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường Tiểu học Ân Tường Đông vận động kinh phí thực hiện  nội dung trên để giúp cho trường có giếng lấy nước sinh hoạt, đặc biệt giúp trường có điều kiện  thực hiện công tác chống dịch covid-19.  

                                

      Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                       

  • Phòng GD&ĐT;
  • Lãnh đạo trường;
  •  
  • Lưu VT.

 

 

                       PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG        Độc - lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DỰ TOÁN

                 kinh phí khoan giếng tại trường Tiểu học Ân Tường Đông

 

                                   (Kèm theo tờ trình số:      /TTr- THATĐ ngày 29 tháng 4 năm 2020)

 

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

01

Khoan giếng không đặt máy bơm

mét

58

 

 

 

02

Khoan qua đất 

mét

24

300.000

7.200.000

 

03

Khoan qua đá

mét

34

650.000

22.100.000

 

04

 

 

 

 

 

 

05

Cộng

 

 

 

29.300.000

 

 ( Hai mươi chí triệu ba trăm ngàn đồng)

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG