V/v tổ chức dạy học lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018

V/v tổ chức dạy học lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018

PHÒNG GD & ĐT HOÀI ÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      /KH-THATĐÂn Tường Đông, ngày 28 tháng 08  năm 2020

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức dạy học lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018

Năm học 2020-2021

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa mới;

Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới CT, SGK GDPT;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (gọi tắt là chương trình giáo dục phổ thông năm 2018);

Thực hiện Công văn số 164/GDĐT-TH ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Hoài Ân về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021;

Trường Tiểu học Ân Tường Đông xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh bên ngoài.

1.1. Thời cơ.

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình giáo dục phổ thông đã có của Việt Nam, đồng thời tiếp thu thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo dục và kinh nghiệm xây dựng chương trình theo mô hình phát triển năng lực của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, những tiến bộ của thời đại về khoa học - công nghệ và xã hội; phù hợp với đặc điểm con người, văn hoá Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc.

Huyện ủy Hoài Ân có Nghị quyết số 03/NQ-HU ngày 21/07/2017 về Quy hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2016 - 2025; UBND huyện quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên; chất lượng GD&ĐT có nhiều chuyển biến tích cực.

Phong trào giáo dục địa phương phát triển, các trường mần non, tiểu học đều đạt chuẩn Quốc gia.

1.2. Thách thức.

Tâm lý lo lắng của phụ huynh học sinh khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đội ngũ giáo viên được đào tạo, giảng dạy theo hướng “trang bị kiến thức cho học sinh” nay chuyển sang dạy học theo định hướng “Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh”; giáo viên kiêm nhiệm công việc, một số giáo viên gặp khó khăn đổi mới phương pháp dạy học.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp; trường thiếu phòng học, phòng chức năng.

Một số phụ huynh kinh tế còn khó khăn, chưa quan tâm đến việc học tập của con em.

2. Bối cảnh bên trong nhà trường.

2.1. Điểm mạnh của nhà trường.

Nhà trường được sự quan tâm của lãnh đạo phòng GD&ĐT Hoài Ân, các cấp chính quyền địa phương về CSVC và công tác xã hội hóa giáo dục;

Đội ngũ CC-VC nhiệt tình, yêu nghề; Đội ngũ trình độ đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 88,2%, có giáo viên dạy các bộ môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tiếng Anh; có trách nhiệm với công việc.

Chất lượng giáo dục được duy trì và nâng cao qua từng năm học.

Khuôn viên nhà trường rộng - xanh - sạch - đẹp; cơ sở vất chất 100% kiên cố và bán kiên cố, có các phòng chức năng; trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ cho dạy - học; chế độ chính sách của giáo viên và học sinh được chi trả kịp thời đầy đủ.

Phụ huynh học sinh có sự phối hợp với nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi việc huy động học sinh ra lớp; học sinh ngoan và có ý thức rèn luyện, thi đua trong học tập.

2.2. Điểm yếu, hạn chế.

Địa bàn thực hiện nhiệm vụ của nhà trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn;

Năng lực chuyên môn của giáo viên chưa đồng đều do đào tạo nhiều nguồn; việc tự học, tự rèn của một số giáo viên chưa hiệu quả, chưa sáng tạo trong công việc, đổi mới phương pháp dạy học chưa rõ nét.

Nhận thức của học sinh chưa đồng đều, một số em còn chậm, kỹ năng sống,  giao tiếp còn hạn chế.

Một số phụ huynh còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, thường xuyên đi làm ăn xa để con ở nhà cho ông bà nên công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình chưa hiệu quả.

Ngân sách nhà nước cấp chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu chi hoạt động chuyên môn; công tác xã hội hóa chưa đáp úng nhu cầu đầu tư xây dựng.

Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế:  còn thiếu phòng học (0,85 phòng/lớp) nên chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện 100% dạy học 2 buổi/ ngày theo chương trình GDPT 2018, bàn ghế học sinh thiết bị dạy học bị xuống cấp cần mua mới thay thế; một số phòng chức năng còn thiếu, trang bị bên trong đã xuống cấp ( Phòng Tin học xây dựng từ tháng 1/ 2013 chỉ còn 8 máy hoạt động được ).

     So với chỉ tiêu biên chế được giao nhà trường còn thiếu 02 giáo viên cơ bản, 01 giáo viên dạy tin học, 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội; 01 nhân viên y tế học đường.

3. Định hướng xây dựng kế hoạch của nhà trường.

Xây dựng trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng, kỷ cương; nâng cao chất lượng giáo dục; cán bộ, giáo viên tích cực, sáng tạo; học sinh có cơ hội học tập, phát triển năng lực và phẩm chất, yêu thích đi học, cảm nhận mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cho việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.

     Thực hiện tốt quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục theo thông tư 32/2018/TT-BGD&ĐT.

Trường có chất lượng giáo dục tốt của huyện.

III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Mục tiêu chung.

Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Duy trì các tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, học sinh năng khiếu, các hoạt động trải nghiệm.

Xây dựng cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của giáo dục.

2. Mục tiêu cụ thể.

Thực hiện hiệu quả về đổi mới giáo dục, dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, học sinh 100% được đánh giá mức đạt trở lên về phẩm chất và năng lực, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào thực tế.

Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh.

Bồi dưỡng, phát triển học sinh năng khiếu, tổ chức các câu lạc bộ để phát huy năng lực của học sinh.

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ (nhóm).

Tạo không khí làm việc thân thiện, dân chủ; phát huy năng lực, sở trường, khả năng sáng tạo của giáo viên, thực hiện tốt văn hóa công sở.

IV. SỐ LIỆU HỌC SINH, LỚP HỌC, ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Số liệu lớp học và học sinh

Lớp học

Tổng số học sinh

Trong đó

 

Điểm trường

Nữ

Tuyển sinh

Lưu ban

Khuyết tật

1A

26

13

26

-

 

Thạch Long 1

1B

26

11

25

01

 

Thạch Long 1

1C

26

11

26

-

 

Thạch Long 1

3 lớp

78

35

77

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Điều kiện tổ chức thực hiện chương trình

Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá quy định tại Điều lệ trường tiểu học.

-  Giáo viên đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định. Giáo viên thực hiện hoàn thành công tác tập huấn Chương trình GDPT 2018 và tập huấn thay sách lớp 1.

-  Phòng học đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp.

- Trang bị đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2019 về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo đầy đủ cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

IV. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1. Nội dung và thời lượng giáo dục

1.1 Thực hiện chương trình các môn học và hoạt động giáo dục

          Căn cứ khung chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành theo Thông tư 32/2018 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục chi tiết cho các môn học (gọi chung là các môn học bắt buộc): Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm.

          -  Các môn học tự chọn: Ngoại ngữ 1 ( Tiếng Anh)

          - Củng cố hoàn thành các nội dung học tập theo mục tiêu, yêu cầu của CTGDPT 2018 và bồi dưỡng, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

          - Các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh.

- Các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương ... (gọi chung là các hoạt động giáo dục khác).

     Kế hoạch dạy học đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đối tượng học sinh theo từng lớp đồng thời phải đảm bảo dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học.

Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học, chủ đề dạy học; các chủ đề phù hợp, theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương, khả năng học tập của học sinh.

1.2. Sách giáo khoa

Thực hiện giảng dạy theo bộ sách giáo khoa “ Cùng học để phát triển năng lực” cho tất cả các môn học; Môn Tiếng Anh sử dụng sách I.leam Smart Start

1.3. Quy định thời gian học.

Tổng thời gian thực học là 35 tuần.

Học kì I có 18 tuần thực học, bắt đầu từ ngày 07 tháng 9  năm 2020, kết thúc trước ngày 09 tháng 01 năm 2021

          Học kì II  có 17 tuần thực học, bắt đầu từ ngày 18 tháng 01 năm 2021, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 22 tháng 5 năm 2021.

1. 4. Thời lượng giáo dục

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày; mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; thực hiện  9 buổi/ tuần (32 tiết/ tuần).

2. Kế hoạch giáo dục

2.1. Số tiết dạy

Nội dung giáo dục

Số tiết/năm học

Số tiết/tuần

Ghi chú

1. Môn học bắt buộc

 

 

 

Tiếng Việt

420

12

 

Toán

105

3

 

Đạo đức

35

1

 

Tự nhiên và Xã hội 

70

2

 

Giáo dục thể chất 

70

2

 

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)

70

2

 

2. Hoạt động giáo dục bắt buộc

 

 

 

Hoạt động trải nghiệm:

105

3

 

3. Môn học tự chọn

 

 

 

Ngoại ngữ 1 ( Tiếng Anh)

70

2

 

4. Ôn luyện

 

 

 

Ôn luyên Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc,

Mĩ thuật

175

5

 

Tổng số tiết/năm học 

1120

 

 

Số tiết trung bình/tuần 

 

32

 

             2.2. Thời khóa biểu giảng dạy

(Ban hành theo từng thời điểm, có thời khóa biểu kèm theo)

3. Kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

  • Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt. Nhà trường chủ động xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng cho các nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, thời lượng các môn học bắt buộc theo quy định của chương trình, phù hợp đặc điểm, đối tượng học sinh điều của kiện nhà trường và địa phương.

           - Kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu câu cần đạt của chương trình, tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học.

          - Thời khóa biểu sắp xếp khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bồ hợp lý về thời lượng thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm lí, sinh lí lứa tuổi học sinh lớp 1.

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

          - Hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày là hoạt động theo nhu cầu sở thích của học sinh trong khoảng thời gian từ sau giờ học chính thức cho đến thời điểm được cha mẹ học sinh đón về nhà.

          - Căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh có thể tổ chức các hoạt động dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ hoặc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường (thư viện, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng...) tạo điều kiện đề học sinh vui chơi, giải trí sau giờ học chính thức trong ngày.

          - Việc tổ chức hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày dưới hình thức câu lạc bộ được thực hiện trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh và được cấp có thấm quyền phê duyệt. Việc tổ chức các hoạt động này phải được xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể với yêu cầu đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng mục tiêu đã đề ra.

          - Việc tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, ngoài giờ chính khóa không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt, thực hiện theo quy định của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

5. Các hoạt động ngoại khóa, Câu lạc bộ.

5.1. Các hoạt động ngoại khóa.

Tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Tổ chức các loại hình hoạt động trải nghiệm gồm:

Sinh hoạt dưới cờ gồm hoạt động nghi lễ và các hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường, nói chuyện truyền cảm hứng; truyền thông các vấn đề xã hội như tuyên truyền các dịch bệnh, tuyên truyền chủ đề hoạt động tháng.

Sinh hoạt lớp gồm tổ chức các hoạt động  chính theo thời khóa biểu, sinh hoạt lớp sinh hoạt lớp theo chủ đề (theo chương trình nhà trường sinh hoạt lớp hàng tuần, các hoạt động chung của tập thể lớp (tham quan, thi đua học tập giữa các tổ học sinh...). Ngoài ra có thể tổ chức các hoạt động truyền thông, các thông điệp; triển khai các phong trào của nhà trường. Hình thức tổ chức sinh hoạt thường xuyên  được thực hiện đều đặn từng tuần, thực hiện ở trường và cả ở nhà với nhiệm vụ trải nghiệm được giao như nhau đến từng học sinh.

Giáo dục thông qua các hoạt động văn hoá - thể thao và vui chơi: Các hội thao, hội thi (Hội khoẻ Phù Đổng), các cuộc thi văn hoá, văn nghệ của học sinh.

Tăng cường lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy, bảo vệ môi trường; giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn bom mìn… thông qua các hoạt động trải nghiệm trong nhà trường .

5.2. Các hoạt động trải nghiệm chính trong năm học. 

Tháng

 

Chủ điểm

Nội dung trọng tâm

Hình thức tổ chức

TG thực hiện

Người thực hiện

Lực lượng cùng tham gia

9

 

Truyền thống nhà trường

Hoạt động trải nghiệm: "Đêm hội trăng rằm".

Toàn trường

Chiều 30/9 (14/8 âm lịch)

BGH TPT

GVCN, Các đoàn thể trong trường

10

 

Truyền thống nhà trường

Tổ chức hoạt động trải nghiệm: Chúng em với trường lớp xanh, sạch, thân thiện và an toàn.

Toàn trường

Chiều

BGH TPT

GVCN, Các đoàn thể trong trường

11

 

Tôn sư trọng đạo

Tổ chức hoạt động trải nghiệm: Chúng em với trường lớp xanh, sạch, thân thiện và an toàn.

Giao lưu văn nghệ chào mừng 20/11

Toàn trường

Sáng 19/11

BGH TPT

BGH, giáo viên toàn trường

 12

 

Uống nước nhớ nguồn

Viếng nghĩa trang liệt sỹ; Nói chuyện truyền thống QĐNDVN.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm: Tìm kiếm tài năng khiêu vũ thể thao.

Toàn trường

 

Sáng 22/12

 

Chủ tịch cựu chiến binh của xã

BGH,

ĐoànTN, GV toàn trường

 1

 

Truyền thống dân tộc

Tổ chức học sinh tham quan trải nghiệm: Làng VH các dân tộc VN.

Toàn trường

Sáng 19

BGH TPT

 GVCN toàn trường

Phụ huynh học sinh

 3

 

Tiến bước lên đoàn

Tìm hiểu về Đoàn TNCSHCM

Hoạt động trải nghiệm

Toàn trường

 

Sáng 26/3

TPT, BT đoàn

BGH,

GVCN, GV toàn trường

4

 

Hòa bình hữu nghị

Tổ chức ngày hội đọc sách

Toàn trường

Sáng 4/4

TPT.

TTV

BGH,

GV toàn trường

 

5.3. Các câu lạc bộ, bồi dưỡng phát triển học sinh có năng khiếu.

     Nhà trường giao cho giáo viên lựa chọn học sinh ở từng bộ môn nhận thức tốt, có năng khiếu ở tất cả các khối lớp để thành lập các câu lạc bộ:

Câu lạc bộ Toán tuổi thơ.

Câu lạc bộ em yêu Tiếng Việt,

Câu lạc bộ Tiếng Anh,

Nhóm bạn yêu thích hội họa, âm nhạc.

Thành lập các Câu lạc bộ và phân công giáo viên phụ trách như sau:

Khối

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Âm nhạc

Mĩ thuật

1

Trần thị Thúy Huê

Nguyễn Thị Giang

 Phan Khắc Đáp

Nguyễn Thị Xuân Thảo

Lê Thị Ánh Tuyên

 

V. PHÂN CÔNG, BỐ TRÍ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY LỚP 1

STT

Họ và tên giáo viên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Lớp dạy, môn dạy

Kết quả bồi dưỡng sử dụng SGK

Ghi chú

1

Mai Thị Mơ

1976

ĐHSP

1A

Đạt

TTCM

2

Nguyễn Thị Giang

1969

ĐHSP

1B

Đạt

 

3

Trần Thị Thúy Huê

1970

ĐHSP

1C

Đạt

 

4

Lê Nguyễn Thánh Vi

1978

ĐHSP

Một số môn

Đạt

 

5

Nguyễn Thị Xuân Thảo

1982

ĐHSP ÂN

Hát nhạc

Đạt

 

6

Võ Ngọc Hải

1968

ĐHTDTT

GDTC

Đạt

 

7

Lê Thị Ánh Tuyên

1980

ĐHSPMT

Mỹ thuật

Đạt

 

8

Phan Khắc Đáp

1985

ĐHSP NN

Tiếng Anh

Đạt

PTTCM

            VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

          - Nhà trường xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của nhà trường nói chung và đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục nói riêng, trong đó xác định cụ thể các hoạt động được đảm bảo kinh phí từ ngân sách, sự đóng góp của cha mẹ học sinh và các nguồn thu hợp pháp khác.

         - Việc quản lý thu, chi tài chính của nhà trường thực hiện đúng các quy định tài chính hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức kế hoạch dạy học đảm bảo phù hợp với các hoạt động chung của nhà trường

- Huy động các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội cùng tham gia hỗ trợ thực hiện kế hoạch dạy học của trường.

2. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng phối hợp với TPT của trường xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động trải nghiệm, trình Hiệu trưởng và BĐDCMHS trường phê duyệt kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong năm ở trong và ngoài nhà trường.

- Cùng Hiệu trưởng quản lý kế hoạch và nội dung dạy học, hoạt động giáo dục.

- Tham mưu hiệu trưởng phân công chuyên môn cho cán bộ, giáo viên theo đúng với các quy định của ngành.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch dạy học.

3. Trách nhiệm của tổ chuyên môn

- Triển khai đầy đủ, chính xác kế hoạch dạy học của nhà trường  cho các thành viên trong tổ

- Xây dựng phân phối chương trình, nội dung giáo dục, lựa chọn phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá học sinh, lập thời khóa biểu hàng tuần trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

- Cùng với Ban giám hiệu kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục của giáo viên trong tổ đã được lãnh đạo phê duyệt

4. Đối với giáo viên giảng dạy

- Phối hợp cùng tổ chuyên môn xây dựng phân phối chương trình, nội dung giáo dục, lựa chọn phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá học sinh

- Trên cơ sở nội dung chương trình và các hoạt động giáo dục quy đinh, phối hợp cùng với tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức giảng dạy và các hoạt động giáo dục cho lớp, môn phân công phù hợp với điều kiện với học sinh của lớp giảng dạy.

- Thực hiện đánh giá học sinh theo quy định.

- Phối hợp với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh lớp, giáo viên bộ môn để triển khai thực hiện các hoạt động gảng dạy lớp 1, các hoạt động trải nhiệm cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông  2018.

 

Trên đây là Kế hoạch dạy học lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Ân Tường Đông, đề nghị các bộ phận, Tổ chuyên môn, giáo viên có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch của nhà trường đã đề ra. Trong quá trình thực hiện kế hoạch dạy học có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./

 

Nơi nhận :

- Phòng GD&ĐT (Báo cáo);

- Lãnh đạo trường;

- Tổ CM, GV (thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Lý Hòa Lợi